Objednání a ceník

Prosíme o telefonické objednání předem na telefonním čísle +420 776 793 791

 • Na první vyšetření si prosím přineste s sebou žádanku k logopedickému vyšetření (od pediatra, neurologa nebo foniatra).
 • Pokud v pracovní době nezvedáme telefon, zrovna probíhá terapie.
 • Zkuste prosím zavolat později, nebo se ozveme my vám.
 • Objednané termíny jsou závazné.
 • Zrušení termínu je možno minimálně 24 hod předem.

Vnitřní řád

Základní práva pacienta a podmínky přijetí pacienta do péče

 • Pacient má v logopedické ordinaci právo na úctu, důstojné zacházení, ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování služeb zdravotní péče. Nezletilí pacienti mladší 15let jsou ošetřováni v přítomnosti a se souhlasem svého zákonného zástupce, popřípadě osoby zákonným zástupcem určené.
 • Poskytovatel zdravotních služeb (klinický logoped) a příslušný zdravotnický pracovník je oprávněn v případech, které jsou odborně odůvodněné, rozhodnout o tom, že zákonní zástupci nezletilého dítěte nebo jeden z nich nebudou přítomni u poskytování zdravotních služeb nezletilému. Toto rozhodnutí poskytovatele nebo příslušného zdravotnického pracovníka je povinen zákonný zástupce nezletilého plně respektovat. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce nezletilého pacienta na poskytnutí informací o poskytnutých zdravotních službách nezletilému v rozsahu stanoveném zákonem o zdravotních službách.
 • Pacient má právo vyžádat si konzultaci od jiného poskytovatele, popřípadě zdravotnického pracovníka, než který mu poskytuje zdravotní službu.
 • Do péče jsou přijímáni všichni pacienti, kteří o to požádají na základě doporučení lékaře nebo na základě jejich vlastní žádosti či přání zákonného zástupce, ukáže-li se tato žádost při vstupním vyšetření jako opodstatněná.
 • Nenavštívil-li pacient, který byl přijat do péče, po dobu 2 let zdravotnické zařízení, má se za to, že vyhledal jiného poskytovatele zdravotních služeb či pominul jeho zájem o péči v našem zdravotnickém zařízení (pacient přestal poskytovat součinnost nezbytnou pro další poskytování zdravotních služeb). Takovému pacientovi je ukončeno poskytování zdravotní služby. Pokud se po dvou letech opět pacient přihlásí do naší péče, je na něj nahlíženo jako na nového pacienta, musí tedy znovu podstoupit komplexní vstupní vyšetření a uhradit je v plné výši.

Pracovní doba a způsob objednání termínů

 • Pracovní doba je zveřejněna na vstupních dveřích logopedické ordinace, na stránkách www.logopedie-buskova.cz na FB, IG a Googl.
 • Snažíme se minimalizovat dobu čekání pacienta na ošetření. Je však možné, že pacient bude muset čekat, maximální doba čekání je zpravidla 30 minut. Během čekání mohou pacienti používat zařízení čekárny a WC. Očekává se, že pacienti a jejich rodinní příslušníci se v čekárně chovají tak, aby hlukem nerušili práci v ambulanci.
 • Objednání k ošetření je možné telefonicky. Neobjednaní pacienti nebudou ošetřeni.
 • V případě, že se pacient z nějakého důvodu nemůže dostavit na objednaný termín, musí se 24 hod předem omluvit. Pokud se 3x neomluví, je terapie ukončena.
 • Pacient nebo jeho zákonný zástupce oznámí zdravotnickému zařízení změnu jména, adresy, telefonního čísla či závažnou změnu zdravotního stavu co nejdříve od vzniku této skutečnosti.

Poskytování zdravotních služeb

 • Vyšetření a terapie probíhá v ambulanci, kam pacienti vstupují na výzvu zdravotníka. Ten poskytuje pacientovi zdravotní službu pouze s jeho souhlasem, případně se souhlasem jeho zákonného zástupce. Zdravotník je povinen zachovávat mlčenlivost, využívat získané informace pouze k poskytování zdravotních služeb ve prospěch pacienta a poskytovat je pouze osobám určeným obecně závaznými předpisy. Výjimkou z povinné mlčenlivosti je komunikace mezi zdravotnickými pracovníky ambulance při předávání informací nezbytných pro úspěšný průběh poskytované péče.
 • Zdravotnická dokumentace pacienta vedená zdravotníkem je majetkem zdravotnického zařízení. Nahlížet do ní může pouze pacient nebo jeho zákonní zástupci a zmocněné osoby.

Odmítnutí ošetření pacienta

 • Logoped má právo odmítnout ošetřit pacienta, který má chřipkové onemocnění, zánět horních cest dýchacích, angínu, herpetické onemocnění rtu nebo ústní sliznice či jiné infekční onemocnění.
 • Zdravotník má právo předčasně ukončit poskytování zdravotnické služby nebo odmítnout k ošetření pacienta, který jeví známky požití alkoholických nápojů či návykových látek.

Ukončení poskytování zdravotních služeb

 • Logoped může ukončit poskytování zdravotních služeb pacientovi, který závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržuje navržený léčebný postup nebo se neřídí vnitřním řádem.
 • Logoped má právo odmítnout nebo ukončit péči o pacienta, jestliže požadavky pacienta odporují odbornému profesnímu přesvědčení zdravotníka.
 • V celém zdravotnickém zařízení je zakázáno kouřit.

Vnitřní řád je platný od 1.9. 2022

Ceník platný od 1.9.2022

 • Naše ordinace spolupracuje se všemi pojišťovnami (VZP, VoZP ČR, ZP MV ČR, RBP, OZP a ČPZP).
 • Samoplátci mohou využívat naše služby dle ceníku:
 • Vstupní logopedické vyšetření (45 min) – 1000 Kč
 • Logopedická terapie pro samoplátce (30 min) – 500 Kč
 • Logopedické vyšetření pro SŠ, VŠ – 350 Kč
 • Vypracování logopedické zprávy – 350 Kč
 • Logopedická depistáž – dle domluvy
 • Vstupní vyšetření neuro – vývojové terapie (90 min) – 1500 Kč (není hrazeno ZP)
 • Kontrola neuro – vývojové terapie (45 min) – 700 Kč (není hrazeno ZP)